Pierwszym zwi?kszona do 70 kW * h

Pierwszym samochodem
Tesli wprowadzonym na ca?ym ?wiecie by? model Tesla Roadster. To pierwszy
sportowy samochód elektryczny na ?wiecie. Oficjalna prezentacja odby?a si? w
Santa Monice 19 lipca 2006 r. Jest to standardowy sportowy samochód sportowy.
Oto jego charakterystyka Tesla Roadster mo?e przyspieszy? do pr?dko?ci 100 km /
g mniej ni? 4 sekundy. Maksymalna pr?dko?? wynosi 200 km / g. Wystarczy
na?adowa? samochód na odleg?o?? 300-400 km, a pe?ne na?adowanie akumulatora
osi?ga w ci?gu 3 i pó? godziny. Koszt modelu Tesla Roadster 2008 roku wydania
wynosi 110 tysi?cy dolarów. Firma stwierdzi?a, ?e ??seryjna produkcja tego
modelu rozpocz??a si? 17 marca 2008 r. W latach 2008-2009 sprzedano 700
roadsterów. W 2010 roku firma rozpocz??a produkcj? i sprzeda? pojazdów z
kierownic? po prawej stronie na rynki Wielkiej Brytanii, Australii, Japonii,
Hongkongu i Singapuru. W tym samym roku wprowadzono wersj? Tesla Roadster 2.5.
29 wrze?nia 2014 Tesla Motors og?osi?a niewielki upgrade do modelu, któremu
nadano nazw? Tesla Roadster 3.0. Poprawiona aerodynamika, zwi?kszona do 70 kW *
h pojemno?? akumulatorów i opon o mniejszym oporze toczenia pozwala zwi?kszy?
autonomi? do 644 km. Na mi?dzynarodowym pokazie samochodów Detroit 2010
pokazano jubileuszow? kopi? Tesli Roadster. Szef Tesla Elon Mask powiedzia?, ?e
firma wyprodukowa?a 1000 elektrycznych roadsterów Tesla Roadster. Tysi?cowa
Tesla Roadster ma unikalne wyko?czenie wn?trza z wk?adkami w?glowego. Jego cena
to 175 tysi?cy dolarów, a wp?ywy ze sprzeda?y zostan? skierowane na cele
charytatywne.

Tak?e Tesla Motors
podczas prezentacji swojego pierwszego wózka elektrycznego Semi otworzyli  karty i na terenówki nowej generacji Tesla
Roatster , która planuje rozpocz?? masow? produkcj? w 2020 roku. Elon Musk ju?
dawno obieca? fanom nowy samochód, aby zast?pi? Tesla Roadster, który zosta?
wyprodukowany od 2008 do 2012 roku. Druga generacja tego modelu (który nadal
jest tylko prototyp) jak poprzednik – dwudrzwiowego samochodu, wewn?trz
znajduje si? miejsce dla dwóch osób doros?ych 
i dla dwoje dzieci lub baga?u. Samochód b?dzie wyposa?ony w automatyczne
sterowanie, ale szczegó?y nie zosta?y jeszcze ujawnione. Tesla Roadster
otrzyma? agresywny wygl?d i wysuwany dach, którego przód charakteryzuje si?
cienkimi reflektorami LED i typowymi zakrzywionymi panelami Tesli, natomiast
ty? przypomina bardziej radykalny samochód koncepcyjny ni? seryjny. Do
najbardziej intryguj?cych elementów tego projektu nale?? smuk?e tylne ?wiat?a i
agresywny dyfuzor. Roadster jest wyposa?ony w akumulator o mocy 200 kWh.
Twierdzi si?, ?e 1000 km mocy b?dzie dost?pne za jednym ?adowaniem, a nowa
generacja przyspieszenia Tesla Roadster od 0 do 100 km / h to tylko 1,9
sekundy, a samochód mo?e przyspieszy? w 4,2 sekundy do 160 km / h. ?wier? mili
(400 m) zajmuje 8,9 sekundy. Maksymalna pr?dko?? przekracza 400 km / h.
Samochód jest zaplanowany na 2020 rok. Koszt pierwszych 1000 egzemplarzy
wyniesie co najmniej 250 tysi?cy dolarów, w przysz?o?ci planowana  cena b?dzie stanowi? do 200 tysi?cy.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

 

 

 

 

Drugi model zaprezentowany
na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie w 2009 roku; Dostawa samochodów do
USA rozpocz??a si? w czerwcu 2012 r. Wed?ug ameryka?skiej Agencji Ochrony
?rodowiska (EPA) wsadu baterii litowo-jonowych o pojemno?ci 85 kWh z wystarcza
na 265 mil (426 km), model S, która pozwala pokona? najwi?ksz? odleg?o?? od
dost?pnego rynku elektrycznym. Pocz?tkowo mia? Tesla planuje rozpocz?? w 2013
roku produkcja samochodów o pojemno?ci baterii 60 kWh (335 km) i 40 kWh (260
km), ale ze wzgl?du na niski popyt na modelu 40 kWh, zdecydowano si? je
porzuci? . W czerwcu 2013 r. Firma wykaza?a ponowne ?adowanie modelu S poprzez
automatyczn? wymian? baterii. Podczas demonstracji wykazano, ?e procedura trwa
oko?o 90 sekund, czyli jest ponad dwukrotnie szybsza ni? nape?nienie pe?nego
zbiornika podobnego samochodu benzynowego. W 2016 roku Tesla Model S posiada
zaktualizowany projekt, cz??ciowo podobna do modelu 3. W pierwszym kwartale
2013 roku w Stanach Zjednoczonych sprzedano 4,750 egzemplarzy Tesla modelu S.
Model sta? si? tym samym najlepiej sprzedaj?cym si? luksusowy sedan,
wyprzedzaj?c w szczególno?ci Mercedes- Benz S-Class i BMW 7-Series.

Prze?om nast?pi? w
niektórych krajach europejskich. W Norwegii, dzi?ki wsparciu rz?du pojazdów
elektrycznych w pierwszych dwóch tygodniach wrze?nia 2013 Tesla Model S –
najbardziej sprzedawanego samochodu (322 szt), pomijany Volkswagen Golf (256
szt). Elektryczny Tesla Model S i Nissan Li?? wygra? w Norwegii w tym okresie
11% rynku. Sprzeda? modelu S na ?wiecie wynios?a w 2015 roku 50 tysi?cy
samochodów, w 2016 roku sprzedano tak?e 50 tysi?cy samochodów. Tak wi?c w
latach 2015-2016 model Tesla S by? najlepiej sprzedaj?cym si? modelem pojazdów
elektrycznych na ?wiecie. Oko?o po?owa samochodów tej marki zosta?a sprzedana w
USA.

W pa?dzierniku 2013
r. Na YouTube pojawi? si? film z p?on?cym Tesla Model S. Na swoim blogu firma
poinformowa?a, ?e ??po?ar nast?pi? w wyniku mechanicznego ataku, który
spowodowa? zniszczenie jednego z 16 pakietów baterii. W wyniku wypadku nikt nie
zosta? ranny – przestrzegaj?c instrukcji systemu sterowania maszyn?, kierowca
przeniós? si? na bok autostrady, zatrzyma? go i opu?ci? salon – ale w dni po
umieszczeniu filmu kapitalizacja spó?ki spad?a o 2,4 miliarda dolarów. Reakcja
Tesli nie by?a powolna; W listopadzie wydano aktualizacj? oprogramowania,
zwi?kszaj?c? prze?wit pojazdu elektrycznego. Wiosn? 2014 roku og?oszono, ?e
projekt samochodu dokona? zmian. W pa?dzierniku 2015 r., Po aktualizacji
oprogramowania, dodano funkcje adaptacyjnego tempomatu “Autosteer” i
“Autopilot”

W przeciwie?stwie do
innych samochodów elektrycznych, model Tesla S jest odpowiedni dla osób, które
b?d? podró?owa? nie tylko po mie?cie, ale tak?e podczas d?u?szych podró?y.
Podoba mi si? te? dla fanów gad?etów, poniewa? mo?esz monitorowa? stan urz?dzenia
ze swojego smartfona. Dzi?ki luksusowemu projektowi i drogim kosztom samochód
jest poszukiwany w?ród przedsi?biorców i osób o wysokich dochodach, a
jednocze?nie ze wzgl?du na wysoki poziom bezpiecze?stwa i mo?liwo??
zainstalowania dwóch dodatkowych miejsc dla dzieci, podró?e rodzinne równie?
b?d? tak wygodne, jak to tylko mo?liwe. I wreszcie, Tesla Model S to wybór
post?powych ludzi, którzy dbaj? o ?rodowisko i którzy s? gotowi na wczesne
przej?cie do transportu przysz?o?ci.