Lazerle tedavinin bitece?i tam olarak söylenemeyebilir, ortalama

Lazerle Leke TedavisiVücudumuzda özelliklede yüzümüzde çe?itli sebeplerle ve etkenlerle farkl? tipte cilt lekeleri olu?abilir. Melanin cildimize rengini veren pigment maddesidir. Cilt lekeleri melaninin miktar?n?n fazla oldu?u bölgelerdir. Melaninin fazlaca yüksek miktarlarda belli bölgelerde toplanarak cilt lekeleri olu?turmas? çe?itli sebeplerden kaynaklan?r. Bu lekelerin baz?lar? do?umdan itibaren, baz?lar? ergenlikte, bir k?sm? ya?lanmayla, bir k?sm? ise güne? ve d?? etkenler sonucu cildimizde olu?an hasarlardan kaynaklanmaktad?r.Leke tedavisi kaç seans sürer?Çok farkl? yap?da, özelliklerde, derinlikte ve koyulukta cilt lekeleri ve pigmentasyon bozukluklar? mevcuttur. Ayr?ca insanlar?n vücut yap?s?, iyile?me özelli?i, dolay?s?yla lazerle leke tedavisinden sonra lekeleri ciltlerinin temizleme yeteneklerinin farkl? olmas? dolay?s?yla, lazerle leke tedavisi yap?lacak hastaya kaç seansta tedavinin bitece?i tam olarak söylenemeyebilir, ortalama rakamlar ve süreler verilir.Çiller ve kahverengi ya?l?l?k lekeleri genelde ba?ar?l? bir ?ekilde lazerle tedavi edilirken, daha derin lekeler ve komplike lezyonlar lazerle tedaviye dirençli olabilmektedir. Yayg?n güne? lekesi ve çiller, ya?l?l?k lekeleri % 60 – % 80 oran?nda lazerle tek seanstan sonra kaybolurlar. Baz? güne? ve çil lekeleri için ikinci veya üçüncü seanslar gerekli olabilmektedir. Baz? lekeler oldukça dirençlidir ve tamamen kaybolmayabilir. Yine de lazerle leke tedavisi uygulamas?ndan sonra renkleri önemli oranda aç?l?r.Melasma tarz?nda asl?nda hastalar?n güne? lekesi sand?klar? ancak güne? lekesi olmayan bu grubun lazerle leke tedavisi 1 hafta 10 gün aral?klarla 5 seans yap?lmaktad?r.Ota nevus, Becker nevus gibi özel lekeler lazerle 5-8 seans uygulama gerektirir.Lazerle leke tedavisinde klini?imizde HELIOS III Q-Switch lazer cihaz? kullan?lmaktad?r. ?ki dalga boyuna  ( 1064 nm Nd:YAG ve 532 nm KTP )  sahip bu lazer cihaz? ile hem epidermal hem de dermal pigmente lezyonlar?n tedavisi mümkündür.Güne? lekeleri, çiller, el s?rt?ndaki ya?l?l?k lekeleri, seboreik keratoz gibi epidermal pigmente lezyonlar?n lazerle leke tedavisinde 532 nm KTP dalga boyu kullan?l?r.Melazma, PIH ( post inflamatuar  hiperpigmentasyon ) gibi dermal pigmente lezyonlar?n lazerle leke  tedavisinde ise 1064 nm Nd:YAG dalga boyu kullan?l?r.