Birle?ik dolay?s?yla vizenin ret olmas? durumunda vize

Birle?ik Arap Emirlikleri’ne
(BAE) turistik seyahat gerçekle?tirmek isteyenlerin online ba?vuru yapmalar?
gerekmektedir. Birle?ik Arap Emirlikleri’ne (BAE) e?lence, tatil gibi amaçlarla
gitmek isteyen Umuma Mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk Vatanda?lar? 30 gün
içinde tek giri?li k?sa dönem BAE
turistik vize ba?vuru yapabilirler. Birle?ik Arap Emirlikleri ve Türkiye
aras?ndaki vize yönetmeli?ine istinaden T.C. Hususi Pasaport (Ye?il), Hizmet
Pasaportu (Gri), Diplomatik Pasaport (Siyah) sahipleri seyahatlerinde 180 günün
90 gününü a?mayacak ?ekilde BAE vizesinden muaft?rlar.

Turistik vizenin geçerlilik
süresi 60 gün ancak kalma süresi 30 gündür. Ülkede kalma süresi giri? yap?lan
ilk günden geçerli olmaya ba?lamaktad?r. Tek giri?li BAE turistik vizesiyle 60
gün içerisinde Birle?ik Arap Emirlikleri’ne 
giri? yap?labilmekte ve giri? yap?lan tarihten sonra 30 gün kal?nabilir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Birle?ik Arap Emirlikleri’ne
turistik ziyarette bulunacak ki?ilerin vize ba?vuru i?lemleri online form
üzerinden gerçekle?tirilmektedir. Online sistem üstünden kay?t edilen bilgiler
konsolosluk taraf?ndan incelenir ard?ndan vize ba?vurusu 72 saatte sonuçlan?r.
Ba?vuru s?ras?nda konsoloslu?un ek evrak talep istemesi halinde ba?vuru i?lemi
süresi uzayabilir. Bayram ve resmi tatil günlerine rastlamas? durumunda süreç
uzayabilmektedir.

BAE Turistik
Vizesi Nas?l Al?n?r?

Birle?ik
Arap Emirlikleri turistik vizesi online olarak al?nabilen bir vizedir. BAE
turist vizesi nas?l al?n?r? Online
ba?vuruda bulunmak için ibraz edilen belgeleri e-mail ile gönderebilir veya
online sistem üzerinden ba?vuru formunu doldurarak ba?vuru i?lemini
gerçekle?tirebilirsiniz.

Vize
ba?vurusunun i?leme al?nmas? için formun doldurulmas? gerekmektedir. Birle?ik
Arap Emirlikleri ba?vuru formundaki bilgileri do?ru kabul eder, gerçe?i
yans?tmayan bir durum kar??s?nda vize ba?vurunu onaylamayabilir.

Birle?ik
Arap Emirlikleri turist vizesinin al?nmas? halinde vize bitiminde ülkeyi terk
edilece?i, vize al?nmas?n?n ülkeye giri?i garanti etmedi?i s?n?r görevlilerinin
inisiyatifinde oldu?u kabul edilir.

Türk vatanda?lar? için Birle?ik Arap Emirlikleri’nin
kap?da vize uygulamas? bulunmamaktad?r. Herhangi bir neden dolay?s?yla vizenin
ret olmas? durumunda vize ücreti geri ödenmez ancak ba?vuru sahibi vize
ücretini tekrar ödemek ko?uluyla ba?vuruyu yeniden yapabilir. Turistik vize ba?vurular? için
konsoloslu?un Cuma ve Cumartesi günleri tatil oldu?unu hat?rlat?r?z.

 

BAE turistik
amaçla ziyaret edeceklerin kalma süreleri 30 günden az ise 30 gün içinde tek
giri?li k?sa dönem BAE turistik
vizesinin al?nmas? tavsiye edilmektedir. Vize ücretleri ülkede kal??, giri? ve ç?k??
say?s?na göre farkl?l?k göstermektedir. Birle?ik Arap Emirlikleri vizesiyle
ilgili bilgi almak için temsilcilerimizi arayabilirsiniz.

30 gün için tek giri?li k?sa
dönem turistik vize; vize onay?
üzerinden belirtilen tarihlerde ülkeye tek seferde giri? ve 30 gün kalmak için
kullan?lan bir vize türüdür. K?sa süreli tek giri? hakk? bulunan vize yolculara
ülke içerisinde en fazla 30 gün kalma izni vermektedir. Turist vizesi nas?l al?n?r, hangi vize türü seyahatim
için uygun olur sorular?n?n cevaplar?n? temsilcilerimizi arayarak ö?renebilirsiniz.

BAE Turistik Vize
için Gerekli Evraklar

BAE turistik vize için gerekli belgeler renkli tarat?l?p online ba?vuru formu sitemine
yüklendikten sonra ba?vuru i?lemi tamamlanm?? olmaktad?r. Ba?vuru formunda vize
türü seçimi yap?l?rken ziyaret süresi, ziyaret amac?, ülkede kalma süresi,
ülkeye giri? ç?k?? say?s? gibi bilgilerin belirtilmesi gereklidir.

Online BAE vizesi Birle?ik Arap Emirlikleri
Göçmenlik Ofisi taraf?ndan yetki verilmi? ba?vuru merkezileri üzerinden
al?nabilmektedir. BAE turist vizesinin ülkeye giri? yap?laca?? tarihten 10 gün
öncesinde ba?vuru yap?lmal?d?r. Birle?ik Arap Emirli?i (BAE) Göçmenlik Ofisi,
ülkeye seyahat eden ki?ileri havaalan?nda göz taramas?na tabi tutmaktad?r.

Turistik vize online bir
özelli?i ta??d??? için bu ülkeye seyahat edecek ki?ilerin pasaportuna bas?lmaz.
Turistik vize Birle?ik Arap Emirlikleri ?çi?leri Bakanl??? antetli ka??d?na
bas?lm??, mühür ve imza at?lm?? olarak vize ba?vuru sahibine teslim edilir.
Onaylanan  turistik vize ba?vuru sahibine e-mail ile gönderilir. Yolcu bu
belgenin ç?kt?s?n? alarak seyahati boyunca pasaportunun aras?nda ta??mal?d?r.
BAE turist vizesinin üzerinde bulunan barkod (seri no) ülkeye giri?
yap?labilmesini sa?layan bölümdür.

Birle?ik
Arap Emirlikleri turistik vize için gerekli
evraklar ?u ?ekildedir.

Renkli
Taranm?? Nüfus Cüzdan? fotokopisi

Renkli
Taranm?? Pasaportun Fotokopisi (foto?raf ve ki?isel bilgileri içeren sayfa)

BAE
Turistik Vize ??lemleri ?çin Yat?r?lan Banka Dekontu 

Renkli,
Taranm?? T.C. Oturum Belgesi (yabanc? pasaport sahipleri için geçerlidir)

 

Vize Merkezi Birle?ik Arap Emirlikleri turist vize
ba?vuru i?lemleri için dan??manl?k hizmeti vermektedir. Turistik vizenizi en
h?zl? bir ?ekilde alman?zda yard?mc? olur.

BAE Turistik Vizesi
Kaç Günde Ç?kar?

BAE turistik
amaçlarla ziyaret etmek isteyen ki?iler vize ba?vurusu için istenen evraklar?
online sistem üzerinden sisteme yükledikleri takdirde 72 saat içinde vize
ba?vuru i?lemleri sonuçlanmaktad?r. Ba?vuru i?lemi s?ras?nda olu?abilecek
problemlerden ya da aksakl?ktan dolay? ba?vuru süreci uzayabilmektedir. E?er
sisteme yap?lan ba?vurular do?ru ve tam olarak yap?ld??? takdirde bu süreç en
aza inmektedir. BAE konsolosluk birimleri süreç hakk?nda net bir bilgi vermemektedirler.
Turistik vize ba?vuru i?lemlerinizi
seyahat edece?iniz tarih aral?klar?ndan en az 10 gün önce yapman?z sonradan
olu?abilecek problemlerden ötürü tavsiye edilmektedir.

 

Birle?ik Arap Emirlikleri’nin resmi tatil günleri Cuma ve
Cumartesi günleridir. Bugünlerin d???nda yap?lan vize ba?vurular? 72 saat
içinde sonuçlanmaktad?r. Online vize ba?vurusunda bulunmak isteyen ki?iler saat
09:00-16:00 saatlerinde ba?vuru i?lemlerini gerçekle?tirebilirler.  Bu saatler d???nda yap?lan vize ba?vurular?
online sistem taraf?ndan kabul edilmekte ancak vize i?lemlerine ertesi gün
ba?lan?r. Vizeniz onaylanmazsa vize için ödenen ücret iade edilmez. BAE Türk
Vatanda?lar?ndan 24 saati a?mamak ?art? ve havaalan?ndan ç?kmad??? müddetçe
transit vize istememektedir.

 

Birle?ik Arap Emirlikleri (BAE) turistik vize kaç günde ç?kar veya vize i?lemleri
hakk?nda daha fazla bilgi almak için Vize Merkezi temsilcilerimizle ileti?ime
geçiniz.