1. toranjskih dizalica, koje se koriste za

1.    
Uvod

U
relativno kratkom vremenu ?ovje?anstvo je od primitivnih gra?evinskih i
mašinskih pomagala došlo do nevjerovatne tehni?ke razvijenosti koja mu je
olakšala i unaprijedila obavljanje mnogobrojnih poslova. Bez mašina i odgovaraju?e
opreme nijedno podru?je savremenog inžinjerstva, kao ni savremeni ?ovjek, ne
može funkcionisati. Kranovi i dizalice upravo predstavljaju jedne od
najbitnijih mašina u inžinjerstvu.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dizalica je u biti ure?aj za podizanje tereta koji se
sastoji od vratila, ?eli?ne užadi ili lana?ane kuke. Koristi se za podizanje i
spuštanje, ali i za horizontalno pomicanje predmeta. Dizalice danas postoje u mnogobrojnim oblicima
i svaka od njih je prilago?ena za specifi?nu upotrebu. Veli?ine variraju u
rasponu od najmanjih konzolnih dizalica koje se koriste u radionicama, do
najviših toranjskih dizalica, koje se koriste za gradnju visokih zgrada. Moderne
dizalice obi?no koriste motore s unutrašnjim sagorijevanjem ili elektromotore i
hidrauli?ne sisteme i imaju mnogo ve?u sposobnost dizanja od „primitivnih”
dizalica koje je pokretao ?ovjek.

Davno je uo?eno da dizalice rade u vrlo razli?itim radnim
uslovima, bilo da se radi o dizalicama koje služe samo za montažu opreme i koje
se koriste vrlo rijetko, nedjeljno ili mjese?no (standby dizalice), ili da se
radi o dizalicama ili kranovima koje „rade” u tri smjene, 24 sata, jer su
sastavni dio tehnološkog procesa.

Da bi se što bolje prilagodile radnim uslovima, dizalica i
njeni dijelovi su podijeljeni u pogonske klase. Ova podjela važi za sve vrste
dizalica koje služe za vertikalno dizanje tereta, kod kojih je nose?i organ uže
ili lanac. Prema standardu ISO4301/1 dizalica i njeni dijelovi su podijeljeni u
sljede?e pogonske grupe/klase:

Ø  Mobilne-pokretne
dizalice,

Ø  Toranjske-gra?evinske
dizalice,

Ø  Mosne,

Ø  Portalne
dizalice.

 

Dizalice su dakle ranije bile podijeljene u 4 pogonske
klase, i za svaku su bili iskustveno usvojeni faktori udara i radni uslovi,
koji su bili uve?ani dodavanjem glavnog optere?enja, tereta i sopstvene mase.
Naravno ovo su bili statisti?ki koeficijenti kojima su bile izražene dinami?ke
sile, ali tadašnja saznanja nisu omogu?avala druga?iji na?in. Danas, koriste?i
nova saznanja iz oblasti teorije i prakse, važe?i standardi omogu?avaju da
daleko bolje i ta?nije uzmemo u obzir stvarna naprezanja, i preko standarda –
propisa unesemo ih u prora?un i projektovanje dizalice. Tako se podjelom
dizalica i pogonskih mehanizama u pogonske klase odre?uju odgovaraju?i
sigurnosni faktori kako za prora?un tako i za uspostavljanje ugovornih
tehni?kih obaveza izme?u naru?ioca i proizvo?a?a dizalice.

Izbor dizalice ili kranova za bilo koji posao treba napraviti
nakon razmatranja svih uklju?uju?ih faktora. Jedna od primarnih zahtjeva
sigurnosnog programa dizalice je da osigura da sva neophodna oprema bude na
mašini i da je ispravna. Ako koji dio opreme ili informacija nedostaje onda je
odgovornost vlasnika opreme da to omogu?i i postavi na dizalicu. Svaka mobilna
dizalica ili nosa? treba imati stalnu, trajnu plo?u na kojoj stoji ime
proizvo?a?a, broj modela mašine, serijski broj, izvornu godinu prodaje
proizvo?a?a i težinu.

Sve osnovne komponente koje se mogu skinuti i priklju?ci na
mašini kao što su kontrateg, glavna i pomo?na strijela, tako?e trebaju imati
identifikaciju koja pokazuje da pripadaju mašini. Izuzetno je važno da se ove
komponente koriste na mašini ili identi?nim modelima ili na opremi za koje ih
je proizvo?a? propisao. Sve komponente koje su dizajnirane i proizvedene ili
promijenjene od bilo koga ko nije izvorni proizvo?a? opreme, moraju se
pregledati i testirati od kompetentne osobe, koja mora garantovati da ?e
dijelovi zadovoljiti dužnosti i terete odre?ene od izvornog proizvo?a?a. One
tako?e moraju biti identifikovane na isti na?in kao i originalni dijelovi  proizvo?a?a.

2.    
Održavanje kranova i dizalica

2.1.          
Instalacija kranova

Pokretne dizalice/kranovi predstavljaju veliku investiciju u
opremu. Pouzdano funkcionisanje takve opreme je važno za operacije koje se
obavljaju na mjestima na kojima se koriste kranovi. Odgovaraju?a instalacija,
rad, pregled i održavanje dizalice je neophodno kako bi se osigurao rad i
izbjegao rani kvar ili nesre?e, što bi moglo povrijediti osobe koje rade na,
ispod ili blizu krana. Upute proizvo?a?a treba pažljivo pro?itati, zadržati i
pratiti. Potrebno je obratiti pažnju i na primjenjive savezne standarde, OSHA
propise i državne i lokalne kodove koji uklju?uju obavezna pravila koja se
odnose na inspekciju i održavanje dizalica. Na slici 1 prikazani su osnovni
dijelovi krana ili dizalice.

Slika 1. Osnovni dijelovi krana. 1

Dobro održavanje po?inje sa dobrom instalacijom. Prije,
tokom i nakon pokretanja dizalice treba poštovati sljede?e mjere
predostrožnosti:

Ø 
Šine za staze na kranu trebaju biti ravne i
ta?no poravnane sa pravilnim rasponom dužine piste.

Ø 
Uvjeriti se da je dizalica montirana u skladu sa
oznakama i uputstvima proizvo?a?a.

Ø 
Od izuzetne je važnosti da nosa?i budu u kvadratu
sa krajnjim šinama, da su šine me?usobno paralelne i da se vijci na kranu
koriste za povezivanje izme?u nosa?a i krajnjih šina. Ovi vijci su obi?no od
tipa tijela koji se montira u urezane rupe.

Ø 
Provjeriti sve vezane vijke za pri?vrš?ivanje i
uvjeriti se da su prstenovi ili druga sredstva za zaklju?avanje ispravno
podešeni.

Ø 
Provjeriti i ukloniti sve neispravne dijelove,
kao što su vijci, ?eki?i ili klju?evi, koji su možda ostali na vrhu kolica ili
nosa?a ili na samoj platformi.

Ø 
Podmazivanje ležajeva na kranu po potrebi.
Provjeriti i dodavati ulje ku?ištima zup?anika po potrebi.

Ø 
Podmazati kablove/užad za podizanje.

Ø 
Uvjeriti se da je kabal/uže za podizanje
ispravno postavljen/o.

Ø 
Provjeriti da li je bilo propusta kroz ulje ili
mast, koji su se mogli pojaviti tokom podizanja i spuštanja, i ako je bilo
obrisati to ulje.

Prije nego što se kran pusti u rad potrebno je:

Ø 
Provjeriti rad regulatora/kontrolera za
namjeravano kretanje svakog pokreta dizalice. Prilikom provjere dizalice, posebno
je važno napomenuti da je trofaznim elektri?nim napajanjem mogu?e “reverse
phasing”, što dovodi do smanjenja kuke kada se pritisne taster
“gore”, glavni prekida? ili upravlja?ki ure?aj . Kada ovo stanje
postoji, automatski limitni prekida? ne?e biti u funkciji, a optere?enje ?e
biti opasno. Da biste ispravili ovo stanje, preusmjerite jednu fazu tako što
?ete zamjeniti bilo koje od dvije provodne žice. Nije preporu?ljivo ponovo mijenjati
pritisne tastere ili glavne prekida?e kako biste ispravili ovu grešku.

Ø 
Provjeriti podešavanje i rad svih ko?nica.

Ø 
Provjeriti zaustavljanje i podesiti ga pravilno.

Ø 
Podešavanje izlaza prekida?a za podizanje tereta
treba odrediti testiranjem sa praznom kukom koja putuje sa pove?anim brzinama
do maksimalne brzine. Mehanizam za aktiviranje grani?nog prekida?a mora biti
postavljen tako da ?e prekida?, pod svim uslovima, prekinuti u u što kra?em vremenu
kako bi se sprije?io kontakt kuke sa bilo kojim dijelom kolica.

Ø 
Provjeriti rad drugih ograni?enja zaustavljanja
ili zaklju?avanja ili sigurnosnih ure?aja koji se mogu instalirati na kranu ili
na pistu/stazu.

Ø 
Polako upravljati dizalicom kroz sve pokrete,
duž cijele dužine piste, ?itavu dužinu mosta i ?itavu dužinu lifta, provjeravaju?i
ispravne performanse.

Ø 
Nove dizalice i one dizalice u kojima su dijelovi
koji „trpe” optere?enje izmjenjeni, zamijenjeni ili popravljeni trebalo bi da
budu podvrgnuti testu optere?enja kojim se potvr?uje optere?enost dizalice.
Obim optere?enja ne bi trebao biti ve?i od 80 procenata maksimalnog optere?enja
izra?unatog tokom testiranja, a optere?enja za ispitivanje ne bi trebalo da
budu ve?a od 125 posto nominalnog optere?enja, osim ako proizvo?a? nije
druga?ije preporu?io.

2.2.          
Provjera krana

U?estalost ispitivanja i stepen održavanja neophodnih za
dizalice varira u zavisnosti od servisa ili sistema na kome su podignuti
kranovi, ?este upotrebe dizalica koje zahtjevaju više pažnje nego one dizalice
koje su u pogonu samo po potrebi. U prvih nekoliko dana i sedmica rada treba
pažljivo obratiti pažnju na kran, nakon ?ega treba uspostaviti rutinske
procedure inspekcije. Preporu?uje se da dnevne do mjese?ne inspekcije
uklju?uju:

Ø 
Rad svih grani?nih prekida?a, bez optere?enja na
kuki (kretanje dizalice treba da se uklju?i u grani?nu poziciju pri sporijoj
brzini za ove provjere)

Ø 
Svi funkcionalni upravlja?ki mehanizmi za
pogrešno podešavanje, ošte?enje ili habanje

Ø 
Vazdušne i hidrauli?ne sistemske komponente za
pogoršanje ili propuštanje/curenje

Ø 
Kuke za deformacije, pukotine i habanje

Ø 
Slomljena užad za slomljene žice, abraziju,
krivljenje ili dokaze o nepravilnom izvršavanju periferijskih operacija na
bubnju

U mjese?ne do godišnje inspekcije treba uklju?iti provjere
na:

Ø 
Slobodne priklju?ke, vijke, navrtke, zakovice,
klju?eve, itd.

Ø 
Napukle, istrošene, deformisane ili korodirane dijelove,
uklju?uju?i šine ili ivice snopa na kojima radi kran

Ø 
Napuštene, istrošene ili iskrivljene mehani?ke
dijelove kao što su osovine , ležajevi, zglobovi, kota?i, valjci, zup?anici,
zupci i ure?aji za blokiranje ili stezanje

Ø 
Prekomjerno habanje dijelova ko?nica, igle,
ru?ice, rampe, ovojnice i sl.

Ø 
Udarne bubnjeve i kolutove/?ekrke za prekomjerno
habanje ili pukotine

Ø 
Elektri?ne ili druge tipove motora za
performanse i habanje komutatora, kliznih prstena, ?etkica i sl.

Ø 
Lanace i zglobove za prekomjerno habanje ili
rastezanje

Ø 
Kuke za kranove i pukotine, magnetnim ?esticama,
penetrantima ili drugim metodama detekcije pukotina; i sredstva za
pri?vrš?ivanje kuka, uklju?uju?i i navrtku za kuke, bravu za zatvaranje itd.,
radi sigurnosti priklju?ka kuke na donji blok

Ø 
Ograni?enje optere?enja ili drugi sigurnosni
ure?aji instalirani na kranu

Ø 
Elektri?ne ure?aje, kontrole i oži?enje za
znakove pogoršanja ili habanje; elektri?ne kontaktorske ta?ke za prekomjerno nagrizanje

STANDBY
dizalice treba pregledati najmanje polugodišnje, a ?eš?e u nekim specijalnim
slu?ajevima. Potrebno je održavati pisane, datumom ozna?ene i potpisane
izvještaje o inspekciji i evidencije, posebno na kriti?nim stavkama kao što su
kuke za dizanje, dizalice, snopove/kolutove, bubnjeve i ko?nice. Na slici 2
prikazan je prvi list iz Kontrolne liste za pregled i održavanje pokretnih
kranova objavljen i dostupan od strane Udruženja proizvo?a?a kranova kompanije
America, Inc., 8720 Red Oak Blvd., Suite 201, Charlotte, NC 28217. Upotreba ove
ili sli?ne kontrolne liste se preporu?uje. Kranove sa identifikovanim
sigurnosnim opasnostima treba ukloniti iz servisa sve dok se popravke ne
završe, osim ako se ne preduzmu neke druge odgovaraju?e mjere predostrožnosti
kako bi se eliminisala mogu?nost nesre?e ili povreda osoblja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Primjer jedne Kontrolne liste za pregled i održavanje kranova.
1

2.3.          
Održavanje krana

Program preventivnog održavanja treba uspostaviti na osnovu
preporuka proizvo?a?a ili kvalifikovane osobe. S obzirom da je originalni
proizvo?a? opreme obi?no u boljem položaju da obezbijedi rezervne dijelove i
obezbijedi i garantuje njihovu bezbijednost, zamjenljivost i podobnost za
aplikaciju, preporu?uje se da se ovi dijelovi nabavljaju od proizvo?a?a
originalne opreme.

Dobar program preventivnog održavanja identificira dijelove
koji zahtijevaju zamjenu dovoljno prije stvarne potrebe, odnosno da se omogu?i
redoslijed dijelova nakon što se približi potreba. Me?utim, za dizalice koje su
redovno u radu, op?enito je poželjno da se održi razumni minimalni popis
popravki. Potreban inventar ?e se razlikovati ovisno o tipu i dobi dizalice,
servisu kojem se podvrgava i op?oj dostupnosti dijelova. Proizvo?a? dizalica
može pružiti popise preporu?enih rezervnih dijelova. Preporu?eni popisi
rezervnih dijelova uklju?uju: ko?ione kota?e, zavojnice, diskove, prekida?e s
podiznim grani?nikom, kontaktore, kontaktni pribor, vremenske releje, drža?e
ili dijelove gumba, kota?i?e i vodilice dizalice, motorne spojnice i ?etkice,
ležajeve, kuke za nošenje, matice i potisne ležaje, lance/užad za podizanje
itd.

Raspoloživost dijelova poput ovih ?esto može smanjiti
dugotrajno, skupo ?ekanje na popravak i u?inkovite zamjene u prikladnom vremenu
prije stvarnog kvara. Kod narudžbe dijelova za dizalicu, promatranje sljede?ih
ta?aka može uštediti vrijeme i trošak:

Ø 
Odrediti dizalicu prema serijskom broju
proizvo?a?a.

Ø 
Pogledati priru?nik za dijelove koji je
isporu?io proizvo?a? i prepoznati dijelove prema navedenim brojevima.

Ø 
Za dizalice s pomo?nim nosa?ima, navesti da li
su dijelovi za glavno ili pomo?no podizanje

Ø 
Ako dizalica nosi više od jednih kolica ili
podiza?a, odrediti kolica ili podiza?e na koje se dijelovi odnose.

Ø 
Pri naru?ivanju dijelova ko?nica odrediti
ko?nicu, bilo da se radi o remontu (glavnom ili pomo?nom), kolicima ili mostu.

Ø 
Ako se dijelovi odnose na elektri?nu opremu ili
drugu opremu koja nije prikazana na popisu dijelova, opisati dio i utvrditi
serijski broj jedinice za koju je potrebna.

Nakon završetka podešavanja i popravki, svi sigurnosni
ure?aji moraju se ponovno instalirati te ukloniti oprema za održavanje, prije
nego što se dizalica ponovo vrati u servis. Prilago?avanje i popravak dizalica
treba obaviti odre?eno i kvalificirano osoblje što je prije mogu?e nakon
identifikacije kvara i prije dalje upotrebe dizalice ako se radi o opasnosti. Deformacija
kuke je obi?no znak napinjanja vrha kuke ili preoptere?enja dizalice. Ako se
sumnja na preoptere?enje, treba provjeriti ostale nosive dijelove dizalice zbog
mogu?ih ošte?enja usljed preoptere?enja. Kuke koje pokazuju trošenje u sedlu
kuke, što ukazuje na smanjenje snage kuke, tako?er treba razmotriti za zamjenu.
Bilo koji nosivi dijelovi koji su napuknuti, savijeni ili pretjerano istrošeni
moraju se popraviti ili zamijeniti. Elektri?ni kontakti koji se ugra?uju ili su
spaljeni trebaju biti zamijenjeni i to u cijelini. Sve upravlja?ke stanice
trebaju biti ?iste sa funkcijskim naljepnicama. Podmazivanje treba redovito
nanositi na sve pokretne dijelove za koje je navedeno podmazivanje i/ili
ozna?eno s podmazivanjem. Slijediti preporuke proizvo?a?a o u?estalosti i
vrstama maziva koje ?e se koristiti. Izbjegavati pregrijavanje ležajeva. Osim
ako dizalica nije opremljena automatskim podmaziva?ima, poduzeti iste
preliminarne mjere predostrožnosti za podmazivanje dizalice kao i za popravke. Lanci
ili užad za podizanje zahtijevaju posebnu pozornost. Kod kontinuiranog
servisiranja užadi treba vizualno pregledati užad i temeljito pregledati barem
jednom mjese?no, s pismenim zapisom o stanju užadi i mogu?oj zamjeni. Sve
inspekcije treba izvršiti imenovana ili ovlaštena osoba. Treba pažljivo
napomenuti bilo koji oblik propadanja užeta koji može rezultirati znatnim
gubitkom izvorne ?vrsto?e konopa. Uslovi koji služe za utvr?ivanje da li
upotreba u daljnjem radu predstavlja opasnost za sigurnost su:

Ø 
Presavijeni, zdrobljeni, rezani ili neprobojni
dijelovi

Ø 
Prekinute, istrošene ili korodirane vanjske žice

Ø 
Smanjenje pre?nika užadi uslijed korozije ili
trošenja

Ø 
Ošte?ene krajnje veze ili ošte?ene užadne žice
na spojevima

Užad koja su bila izvan službe duže vrijeme treba pažljivo
provjeriti prije nego što se eventualno ponovo iskoriste. Zamjenski konopac
treba biti iste veli?ine, stepena i konstrukcije kao i izvorni konopac, osim
ako proizvo?a? dizalica ne preporu?uje druga?ije. Pravila koja reguliraju
zamjenu užadi nisu precizna i stoga zahtijevaju od strane imenovane osobe
odluku da je preostala ?vrsto?a i snaga u užetu dovoljna da omogu?e dalju
upotrebu. Ova odluka treba uzeti u obzir uslugu na koju se podvrgava dizalica,
kao i posmatrana stanja užeta.

2.4.          
Lanci (ru?ne lan?ane dizalice)

Ure?aji za
podizanje tereta odnosno lanci, bilo da se radi o ru?no ili snagom pokrenutim
lancima, predstavljaju široko rasprostranjen tip opreme za dizanje. Njihova
jednostavnost, pouzdanost i relativno niski troškovi u?inili su ih standardnom
opremom u proizvodnim pogonima, ljevaonicama, mlinovima, rafinerijama,
servisnim radionicama, garažama itd. U nastavku su opisani razli?iti tipovi lanaca,
njihove relativne prednosti i uobi?ajene primjene te informacije o preventivnom
održavanju, inspekciji i održavanju op?enito.

Razlikujemo dvije
vrste lanaca (podiza?a):

Ø  Polugom/ru?icom pokrenuti lanci ili
izvlaka?i (eng. pullers) i

Ø  Rukom pokrenuti lan?anici ili ru?ni lanci

Izvlaka?i su lagani prenosni alati koji se mogu koristiti za
povla?enje vodoravno, okomito ili u bilo kojem pravcu. Reverzibilni zaporni
mehanizam, koji se nalaze u ru?ici/polugi, omogu?uje kratkotrajno djelovanje
kako za rastezanje tako i za opuštanje/labavljenje. Automatska ko?nica trenja može
se ?esto koristiti za upravljanje optere?enjem i ukoliko je potrebno precizno
pozicioniranje. Druge vrste jedinica s ru?icom papu?ice tipa ko?nica, koja
uklju?uje pri?vrš?ivanje u oba smjera, za kontrolu optere?enja. Jedan ovakav
izvlaka? je prikazan na slici 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3. Polugom/ru?icom pokrenuti lanci (Manually Lever-Operated
Chain Hoists). 2

Rukom pokrenuti ili ru?ni lanci se naj?eš?e koriste za
podizanje gornjih površina odnosno kranova gdje upotreba lanaca može biti
prakti?na. Postoji niz tipova i vrsta ru?nih lanaca (podiza?a) u rasponu od
velikih i brzih kugli?nih ležaja s pozicioniranim cilindri?nim zup?anicima
namijenjenim za teške industrijske usluge, do mnogo lakših jedinica sa manje
u?inkovite prijenosne i pogonske snage dizajnirane za rje?e servisiranje (slika
4). Teške radne jedinice, velikih brzina, sa ugra?enim ležajevima, sa
cilindri?nim zup?anicima sa niskim trenjem i ko?nicama Westonovog
selfenergizing diska, obi?no imaju vrlo visoku mehani?ku u?inkovitost,
omogu?uju?i rad pri velikim brzinama u teškim uslovima koje se ?esto susre?u u
industrijskim pogonima. Kako bi se smanjilo optere?enje, ru?ni lanci se moraju povla?iti
kontinuirano u suprotnom smjeru kako bi se savladala snaga ko?enja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4. Rukom pokrenuti lanci ili ru?ni lanci (Hand-Chain Manually
Operated Chain Hoists). 3

Moderni  ru?ni lanci koriste
kompaktnije dizajne i lagane legure kako bi postigli mnogo ve?u prenosivost
kroz zna?ajno smanjenje težine u usporedbi s ranijim modelima. Ru?ni lanci
?esto uklju?uju zup?anike koji nisu precizno obra?eni, za razliku od onih koji
se koriste u brzim jedinicama, a ?ahure se ?esto koriste umjesto ležajeva s
niskim trenjem. Slika 5 prikazuje niskopritisni nosa? sa ravnim šinama.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5. Niskopritisni nosa? sa ravnim šinama. 4

Lanci/podiza?i sa dvostrukom kukom (twin hook hoists) opremljeni su podiznim kota?ima s dvije kuke koje
istovremeno djeluju pomo?u jednog ru?nog lanca (slika 6). Dvostruki diza?
podi?i ?e ukupno optere?enje koje je jednako kapacitetu ozna?enom na dizalici.
Optere?enje ?esto može biti samo na jednoj kuki ili podijeljeno na bilo koji
na?in izme?u dviju kuke. Tipi?na proširenja kre?u se od
3 do 16 ft.

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6. Lanci/podiza?i sa dvostrukom kukom (twin hook hoists). 5

Kod odabira ru?nih ili pogonskih podiza?a, odre?ena
razmatranja su osnovna i zajedni?ka za obje vrste. Predvi?ena upotreba,
sigurnost, ušteda u radu, prenosivost, po?etni troškovi i održavanje važni su
faktori koji treba uzeti u obzir pri pravilnom izboru podiza?a.

2.5.          
Preventivno održavanje lanaca

Slika 7 ilustruje tipi?ne zadatke preventivnog održavanja
koji se trebaju izvoditi na lancima. Za sve aspekte preventivnog održavanja
lan?anog podiznog sistama, preporu?uje se detaljno pra?enje preporuke sadržane
u ANSI / ASME standardima B30.16 i B30.21. Ovi ANSI / ASME standardi
predstavljaju industrijski konsenzus koji je objavio American Society of
Mechanical Engineers, 22 Law Drive, P.O. Box 2300, Fairfield, NJ 07007-2300,
koji je nacionalno priznat i danas u širokoj upotrebi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7. Dijelovi lan?anika koji se kontrolišu i servisiraju. 1

 

3.    
Zaklju?ak

Kranovi
i dizalice predstavljaju jedne od najbitnijih mašina u inžinjerstvu. Dizalica
je ure?aj za podizanje tereta koji se sastoji od vratila, ?eli?ne užadi ili
lana?ane kuke. Koristi se za podizanje i spuštanje, ali i za horizontalno
pomicanje predmeta. Dizalice su  danas
postale nezamjenljive u manipulaciji sa teretom svih vrsta.

Prema
standardu ISO4301/1 dizalica i njeni dijelovi su podijeljeni u ?etiri pogonske
grupe/klase: mobilne-pokretne dizalice, toranjske-gra?evinske dizalice, mosne,
i portalne dizalice.

 

Davno je
uo?eno da dizalice rade u vrlo razli?itim radnim uslovima, bilo da se radi o
dizalicama koje služe samo za montažu opreme i koje se koriste vrlo rijetko,
nedjeljno ili mjese?no (standby dizalice), ili da se radi o dizalicama ili
kranovima koje „rade” u tri smjene, 24 sata, jer su sastavni dio tehnološkog
procesa.

 

Izbor
dizalice ili kranova za bilo koji posao treba napraviti nakon razmatranja svih
uklju?uju?ih faktora. Jedna od primarnih zahtjeva sigurnosnog programa dizalice
je da osigura da sva neophodna oprema bude na mašini i da je ispravna. Postoje
razna pravila i mjere opreza kojih se ljudi moraju pridržavati prilikom rada sa
dizalicama.

 

Odgovaraju?a
instalacija, rad, pregled i održavanje dizalice je neophodno kako bi se osigurao
rad i izbjegao rani kvar ili nesre?e, što bi moglo povrijediti osobe koje rade na,
ispod ili blizu krana.

 

Program
preventivnog održavanja treba uspostaviti na osnovu preporuka proizvo?a?a ili
kvalifikovane osobe. S obzirom da je originalni proizvo?a? opreme obi?no u
boljem položaju da obezbijedi rezervne dijelove i obezbijedi i garantuje
njihovu bezbijednost, zamjenljivost i podobnost za aplikaciju, preporu?uje se
da se ovi dijelovi nabavljaju od proizvo?a?a originalne opreme.

 

U?estalost
ispitivanja i stepen održavanja neophodnih za dizalice varira u zavisnosti od
servisa ili sistema na kome su podignuti kranovi, ?este upotrebe dizalica koje
zahtjevaju više pažnje nego one dizalice koje su u pogonu samo po potrebi. U
prvih nekoliko dana i sedmica rada treba pažljivo obratiti pažnju na kran,
nakon ?ega treba uspostaviti rutinske procedure inspekcije.

 

Proizvo?a?
dizalica može pružiti popise preporu?enih rezervnih dijelova. Preporu?eni
popisi rezervnih dijelova uklju?uju: ko?ione kota?e, zavojnice, diskove,
prekida?e s podiznim grani?nikom, kontaktore, kontaktni pribor, vremenske
releje, drža?e ili dijelove gumba, kota?i?e i vodilice dizalice, motorne
spojnice i ?etkice, ležajeve, kuke za nošenje, matice i potisne ležaje, konopce
za podizanje itd.

 

Ure?aji za podizanje tereta odnosno lanci,
bilo da se radi o ru?no ili snagom pokrenutim lancima, predstavljaju široko rasprostranjen
tip opreme za dizanje.

 

Razlikujemo dvije vrste lanaca (podiza?a):
polugom/ru?icom pokrenuti lanci ili izvlaka?i (eng. pullers) i rukom pokrenuti
lan?anici ili ru?ni lanci.

 

Za sve aspekte preventivnog održavanja lan?anog podiznog
sistama, preporu?uje se detaljno pra?enje preporuke sadržane u odgovaraju?im ANSI
/ ASME standardima.